ประกาศ ศธจ.พิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสามารักษ์ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล