การดูผลคะแนนการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ผู้สอบคัดเลือกสามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเองได้ที่ http://103.205.161.138 หัวข้อ “ตรวจผลสอบคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 วิธีการเข้าตรวจสอบระบบ ใช้เลขบัตรประชาชนและเลขประจำตัวผู้สมัคร ทั้งนี้ จะเปิดระบบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 (30 วัน) กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 17 ธันวาคม 2564

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล