การดูผลคะแนนการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ผู้สอบคัดเลือกสามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเองได้ที่ http://103.205.161.138 หัวข้อ “ตรวจผลสอบคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 วิธีการเข้าตรวจสอบระบบ ใช้เลขบัตรประชาชนและเลขประจำตัวผู้สมัคร ทั้งนี้ จะเปิดระบบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 (30 วัน) กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 17 ธันวาคม 2564

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล