แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ