แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
งานบริการ การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (แบบสำรวจความพึงพอใจ.doc)แบบสำรวจความพึงพอใจ.doc pailin98 kB10-29-2019

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล