หน่วยงานภายนอกที่เคยได้รับบริการ สามารถเข้ามาทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามลิ้งข้างล่างนี้     https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล