เผยแพร่บทความ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

โดย สุภัคว์นิจ ช่วยชู  ตำแหน่งนิติกรชำนำญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (บทความวิชาการลงเว็ปไซด์.pdf)บทความวิชาการลงเว็ปไซด์.pdf pailin331 kB12-21-2022

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

dek

sch

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  

ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล