001

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ) กาญจนา เงารังศรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

002

 

003

 

 

004

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล