b1

นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17   เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายและแนวทางจุดเน้น และประเด็นของการตรวจราชการ โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

b2

b3

b4

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ