b1

นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17   เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายและแนวทางจุดเน้น และประเด็นของการตรวจราชการ โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

b2

b3

b4

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล