วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระในการประชุม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก  การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล