วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการทำงานแก่ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ จำนวน 17  ราย ที่ได้รับการบรรจุในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล