วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ. ศ. 2561 กรณีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ทั่วไป เครื่องกล(ช่างยนต์) คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ปฐมวัยพลศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน  82 ราย โดยมี ผศ.ดร.อ้อมธจิต  แป้นศรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนจาก สกอ.เข้าร่วมชี้แจงและสังเกตการณ์สอบสัมภาษณ์

 g2

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

 

 

เข้าระบบ