วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ. ศ. 2561 กรณีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ทั่วไป เครื่องกล(ช่างยนต์) คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ปฐมวัยพลศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน  82 ราย โดยมี ผศ.ดร.อ้อมธจิต  แป้นศรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนจาก สกอ.เข้าร่วมชี้แจงและสังเกตการณ์สอบสัมภาษณ์

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ