วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ จากสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  นำโดย ดร.์ศกลวรรณ  เปลี่ยนขำ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล