292647

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ มีผู้บริหารสถานศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุม โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

292654

292649

292653

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ