62-02-021

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562    - 2565 จังหวัดพิษณุโลก (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทย และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี        นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 

 

62-02-022

62-02-023

62-02-024

62-02-025

62-02-026

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ