วันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์  สุขใย  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ และข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณพระราชวังจัทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล