150225627

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ 2562–2565) จังหวัดพิษณุโลกและร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลกและการพิจารณากลั่นกรอง ร่างแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

150225625

150225623

150225626

150225622

150225621

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ