150225627

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ 2562–2565) จังหวัดพิษณุโลกและร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลกและการพิจารณากลั่นกรอง ร่างแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

150225625

150225623

150225626

150225622

150225621

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ