วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลางและการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานในสังกัด กศน. สอศ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่จากตรวจสอบภายใน สป. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

 

 

เข้าระบบ