นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

โครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๗๐ คน

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ