นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล" ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมณียา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล" เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโครงการ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 

โดยกิจกรรมในวันนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิทยากรการอบรมโดย ดร.ธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนผดุงราษฎร์ และโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จำนวน ๒๐๘ คน

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ