นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้" ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโครงการ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ แนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 

ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแตน สพป.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป.พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม.พลอต โรงเรียนผดุงราษฎร์ และโรงเรียนเซนต์นิโกลาส สช. จำนวน ๘o คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ