637479

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เรื่อง การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2564  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564. ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

637468

 

637466

637481

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล