IMG 9214

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 2  จำนวน 2,500 คน  แบ่งเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 1,000 คน  โดยได้แบ่งจัดสรรให้ข้าราชการครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัด กศน.  โรงเรียนเอกชนทั้งจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 17  และจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อำเภอเมือง 900 คน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 600 คน รวมการจัดสรรครั้งนี้  2,500 คน กำหนดฉีดในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม นี้

169990

ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภออีก 8 อำเภอ บางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนไป แล้วจากสาธารณสุขอำเภอ  ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 - 3 (อีก 8 อำเภอ) ประสานกับทางอำเภอและทางสาธารณสุขอำเภอ เพื่อรับการจัดสรรในส่วนของอำเภอนั้น ๆ 

169999

 

20210628 125018

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการฉีดวัคซีนมา 2 รอบและตามอำเภอต่าง ๆ แล้ว กว่า 3,500 คน คิดเป็น 35 %  ของข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จะจัดสรรมาให้เป็นระยะ ๆ ในช่วงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือใครที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รักษาวินัยในตนเอง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวดด้วย.

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล