500551

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศBest Practices ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 1๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

500554

 

500556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ผู้บริหาร) และ ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย(ครูผู้สอนปฐมวัย) เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป

500559

500557

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล