20210714 085846

วันนี้(14 กรกฎาคม 64) ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัด กศน. โรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.พิษณุโลก) จำนวน 1,000 คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกให้ฉีดในวันนี้

20210714 085434

ที่ผ่านมามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก และโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ ได้ฉีดไปแล้ว จำนวน 2,500 คน ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จะจัดสรรมาให้เป็นระยะ ๆ ในช่วงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือใครที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รักษาวินัยในตนเอง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวด.

20210714 084548

 

20210714 090107

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล