776047

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกลคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

776046

776083

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล