187140

นายลือชัย  ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  ตามข้อสั่งการของนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีผู้บริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม  มีวาระงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนใน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่โรงเรียนในจังหวัด ได้ดำเนินการจัดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน On- Air ,On-Demand ,Online และ On-Hand  การรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  หากมีผู้ติดเชื้อให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทราบ 

187141

 

187494

พร้อมนี้ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการปรับการเรียนการสอนของแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ยกระดับจังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 25 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดยังไม่ดีขึ้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาต่อไป  

187224

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล