646188

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารชุดนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

646189

 

646190

646194

646191

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล