20210804 090659

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ" ค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมีนายวิษณุ  โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ 23  พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

20210804 085745

ค่ายกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการตามภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อการพัฒนานักเรียน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัย ในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี

20210806 131824

 

กจกรรม 210805 30

กจกรรม 210805 87

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และฝึกทักษะและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เวลาในการจัดค่ายกิจกรรมในระหว่างวันที่  4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล