34576

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔ Roadmap) จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

S  13967550

 

S  13967552

34634

S  13967558

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล