35076

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด ๑๙ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนนทรี ขั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

35077

 

35078

35079

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล