20211004 085547

 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Kick off "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" พร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ

            เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี Kick off "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" พร้อมกับลั่นกระดิ่งเปิดงานพร้อม พลเอกประยุทธ์ จันทรโอซา นายกรัฐมนตรี  ที่ถ่ายทอดสดมาจากส่วนกลาง  โดยมีนายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) ให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 20211004 084059  

20211004 085541

ทั้งนี้ มาตรการสำคัญในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสถานศึกษา นอกจากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้ถือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL เป็นมาตรการหลัก เช่น การประเมินเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus , การประเมินความเสี่ยงผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai, การปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม, การตรวจ Antigen Test Kit และการเตรียมแผนเผชิญเหตุ เป็นต้น

20211004 085119

สำหรับนักเรียนที่ฉีดในวันนี้ เป็นนักเรียนของโรงเรียนธีรธาดา จำนวน 97 คน ที่อยู่ใน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL และในวันที่ 6 เป็นต้นไป จะทยอยฉีดให้กับนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกที่สมัครใจเข้ารับการฉีดจำนวนกว่า 5 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว  

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล