LINE ALBUM ฉดวคซน 211006 8 0

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 2,775 คน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ที่เป็นวัคซีนให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

41239

LINE ALBUM ฉดวคซน 211006 3 0

 

LINE ALBUM ฉดวคซน 211006 36 0

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล