20211008 093207

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไปตรวจการฉีดวัคซีน ให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเชอร์ เข็มแรก หลังจากที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มฉีดวัคซีนไฟเชอร์ ให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี เป็นเข็มแรก ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา และจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 73% ของนักเรียนทั้งจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่มีอายุ อายุ 12-18 ปี จำนวน 67,557 คนทุกสังกัด โดยมีนักเรียนนักศึกษาสมัครใจและผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 49,367 คน หรือคิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งจังหวัดพิษณุโลก

20211008 0929400

20211008 091843

20211008 092757

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล