66390

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา สพป./สพม. แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและตั้งแต่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

66388

66384

66394

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล