66390

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา สพป./สพม. แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและตั้งแต่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

66388

66384

66394

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล