66347

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

66310

66329

66316

S  60735541

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล