68276

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมให้ข้อมูลในวาระการประชุม ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

68277

 

68278

68282

68283

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล