72034

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๙๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรมและศรัทธาต่อ

กิจการยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาของการฝึกอบรม ๓ วัน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

72035

72157

72036

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล