LINE ALBUM ครผช พเศษ 211211 48

ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีครูพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เดินทางมาสอบแข่งขันกันจำนวนมาก  โดยนายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้ตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ตามร่างกายผู้เข้าสอบทุกคนขณะเดินขึ้นอาคารสอบอย่างเข้มงวด 

IMG 1624

 

IMG 1673

การสอบในครั้งนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID – 19) อย่างเข้มงวด   ผู้เข้าสอบทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในสนามสอบ   ผู้เข้าสอบทุกรายนำหลักฐานการฉีดวัคซีน จำนวน 2 เข็ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานได้ที่ Application หมอพร้อม หรือ หากรายใดยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่ได้ดำเนินการฉีควัคซีน ให้นำผลการตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ จากสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตรวจก่อนวันสอบคัดเลือกไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงในวันสอบคัดเลือก พร้อมบัตรประจำตัวสอบ ต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ก่อนเข้าห้องสอบและต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด   ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ ทำความสะอาดมือโดยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบรายใดมีอุณหภูมิของร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะจัดให้สอบในห้องสอบเฉพาะแยกจากผู้เข้าสอบรายอื่นที่มีอุณหภูมิร่างกายปกติ

สำหรับการสอบแข่งขันครั้งนี้มี  นางสุวารี   เคียงประพันธ์   ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นายสุรินทร์  มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  และคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกมาตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งการสอบแข่งขันในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีตำแหน่งว่างรวม 60 อัตรา มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวน 436 คน แบ่งห้องสอบเป็น 19 ห้องสอบ วันนี้เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ส่วนการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการสอบในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 12 ธ.ค.64

โดยจะมีการประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ทางเว็บไซต์http://www.plkmoe.go.th และทางเพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามกลุ่มวิชาเอก และตามตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี การดำเนินการคัดเลือกตามประกาศนี้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้

                                  

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล