82954

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  กำกับและดูแลความเรียบร้อย  การเลือกสถานศึกษาของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบที่ 2  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 65

82964

82969

82965

 

bosspat

 boss2

person 

sex 

jet

ict

mapp

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล