87394

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.สุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ พบคุณครูคนใหม่ มอบนโยบายการทำงานและแนวทางการใช้ชีวิตในราชการแก่ครูผู้ช่วย จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

IMG 6357

87341

S  55574541

87479

bosspat

 boss2

person 

sex 

jet

ict

mapp

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล