98433

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปฐมวัย ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีศึกษานิเทศก์และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2565

98434

98439

98440

bosspat

 boss2

person 

sex 

jet

ict

mapp

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล