99641

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเตรียมขยายผลให้แก่สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก  ณ ห้องนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2565

99638

99639

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล