S  285245448

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการการจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

S  285245454

S  285245456

S  285245459

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ