S  285245448

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการการจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

S  285245454

S  285245456

S  285245459

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ