278067

นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a Better Life" สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ครั้งที่ 3 ในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  มีครูในภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  มีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงาน มีผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

278197

278178

277965

278112

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

dek

sch

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  

ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล