S  59097109

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากนายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและทำแผนยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมทางการศึกษาระดับจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ สถานการณ์และภาพรวมในปัจจุบันด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 

S  59097122

S  59097119

S  59097121

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ