สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา นายรัศมี ม่วงทอง กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการและเลขานุการ , ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวรุ่งทิพย์  แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาการกลั่นกรองคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ