ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ประกาศผลสอบภาค ค.pdf)ประกาศผลสอบภาค ค.pdf kanjana1555 kB11-09-2021

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล