1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565

            

            

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

2565

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ