1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

2. ศึกษาธิการภาค 17

3. นายสุชน  วิเชียรสวรรค์

4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6. นายมานพ  เกตุเมฆ

7. นายอัคนี  ศุขโรจน์

8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดพิษณุโลก

9. ร้อยเอกอุบล  พุทธรักษ์

10. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์

11. นายชาลี  นาคเอี่ยม

12. นายสมพงศ์  เย็นแก้ว

13. รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน

14. นายเสกสรรค์  ทองศรี

15. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

16. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก             

17. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก           

18. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก       

         

             

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้แทน สพฐ.

ผู้แทน สอศ.

ผู้แทน สกอ.

 

ผู้แทน ก.ค.ศ.

ผู้แทน สช.

ผู้แทน กศน.

ผู้แทนภาคประชาชน

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล