1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

2. ศึกษาธิการภาค 17

3. นายสุรินทร์  มั่นประสงค์

4. นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ

5. นายสาคร  สร้อยสังวาล

6. นายพิษณุ  ตุลสุข

7. นายเทียนชัย  จูเจี่ย

8. นายนรา  เหล่าวิชยา

9. นายวิโรจน์  จิรัฐติกาลโชติ

10. นายสุชาติ  อินทับทิม

11. ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษ์

12. ศาสตราจารย์รัตนะ  บัวสนธ์

13. รองศาสตราจารย์บุญรัตน์  โชคบันดาลชัย 

14. นางวัลลา สันติภาดา

15. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

16. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก             

17. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก           

18. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก       

         

             

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้แทน สพฐ.

ผู้แทน สอศ.

ผู้แทน สกอ.

ผู้แทน ก.ค.ศ.

ผู้แทน สช.

ผู้แทน กศน.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

ผู้แทนภาคประชาชน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 g2

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30