head

นายลือชัย ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 head02

นายทศพร จันทร์เนตร

รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

              สมพงษ                                                                  มานะ 

                    นายสมพงษ์  กิตติศาสตรา                                                                                 นายมานะ  จันทิมาพร

             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                                ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

 

             วนชย                                                                    da   

                        นายวันชัย  แจ่มนาม                                                                                       นางลัดดาวัลย์  โตโหมด 

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                                                       ผูัอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยนบายและแผน                                                           

 

            ววฒน                                                                    เลก

                      นายวิวัฒน์  กระทู้                                                                                               นางจุฑารัตน์  ศรีนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                                                                ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

            กบ                                                                     เปล         

                  นางสาวเยาวเรศ  พรหมแดน                                                                                  นางวราคณา  อนันตะ 

      นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่                                                         ผูัอำนวยการกลุ่มอำนวยการ

               ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30